Predstavitev podjetja

Za vsakogar, ki se odloči investirati, predstavlja novogradnja, rekonstrukcija oz. adaptacija stavbe ali inženirskega objekta izziv, a hkrati veliko odgovornost, da bo vložek finančnih sredstev zadovoljil zastavljene cilje in pričakovanja.

Za kakovostno in pravočasno izpeljano investicijo v okviru predvidenih finačnih sredstev potrebujete investitorji strokovno pomoč. Žal marsikateri investitor to ugotovi med ali po končanju gradnje, ko že nastanejo situacije, ki jih ni predvidel in predstavljajo časovna, finančna in kakovostna odstopanja.

Zakaj boste izbrali za partnerja pri izpeljavi vaše investicije in zaupali ravno meni?

  • ker imam ustrezno strokovno izobrazbo, znanje in ostale potrebne sposobnosti za vodenje in spremljanje investicij
  • ker imam številne reference opravljenih del na projektih različnih investitorjev
  • ker sem skrbna, zavzeta in odgovorna pri svojem delu in s polno odgovornostjo zastopam interese svojega bodočega naročnika.

Imam več kot 20 let izkušenj v operativnem gradbeništvu in sicer:

  • 18 let na področjih vodenja gradbišč, komercialnega vodenja projektov, pridobivanja del, trženja storitev in marketinga na strani izvajalca:

proizvodne, skladiščne, trgovske, poslovne, turistične objekte (hotele, apart hotele, bazenske komplekse) in objekte družbenega pomena kot so šole, vrtci, fakultete, bolnišnice, zdravstveni domovi, kulturni domovi, kanalizacijski in vodovodni sistemi, ploščadi za letala…

  • 5 let na področju managementa investitorskih projektov v zdravstvu na strani naročnika.

Leta 1996 sem diplomirala na Univerzi v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, konstrukcijska smer, pri prof. dr. Silvanu Vidmarju z diplomsko nalogo »Kontaktni tlaki temeljnih nosilcev na elastičnem polprostoru« in pridobila naziv univerzitetne diplomirane inženirke gradbeništva.

Po opravljenem strokovnem izpitu leta 1998 sem s strani pristojne inštitucije IZS pridobila priznano poklicno kvalifikacijo in identifikacijsko številko G-2542.

Vpisana sem v:

  • Imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom NADZORNI INŽENIR (Nz – nadzor nad gradnjo zahtevnega, manj zahtevnega, nezahtevnega objekta in posameznimi deli)
  • Imenik aktivnih vodij del (Vz – vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta, vodenje posameznih del na zahtevnih in manj zahtevnih objektih, vodenje gradnje nezahtevnega objekta)

Leta 2009 sem bila po opravljenem ustreznem preizkusu znanja z odločbo pravosodnega ministra imenovana za sodno izvedenko gradbene stroke – gradbeništvo splošno.