Nadzor nad gradnjo

KAJ MORA VEDETI INVESTITOR V ZVEZI Z NADZOROM NAD GRADNJO?

 • V skladu z veljavno zakonodajo mora investitor imenovati nadzornika pred izvedbo gradnje objekta (za katerega se zahteva gradbeno dovoljenje) in pred odstranitvijo zahtevnega objekta.
 • Dogovor o izvajanju storitev nadzora med investitorjem in nadzornikom mora biti sklenjen v pisni obliki.
 • Nadzor nad gradnjo za investitorja lahko opravlja pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje po Zakonu za arhitekturno in inženirsko dejavnost (ZAID).
 • Nadzornik mora za vodenje nadzora določiti pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega inženirja iz stroke, ki glede na vrsto del prevladuje in ki zanj opravlja poklicne naloge v eni od predpisanih oblik v skladu z zakonom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost. VODJA NADZORA izvaja in koordinira nadzor nad gradnjo v celoti.
 • Nadzornik mora razpolagati s pooblaščenimi arhitekti (PA) in pooblaščeni inženirji (PI) ustreznih strok s primernim strokovnim znanjem in izkušnjami. Vsak pooblaščeni arhitekt in inženir odgovarja za strokovni del nadzora, ki ga je prevzel.
 • Nadzornik pri graditvi istega objekta ne sme nastopati kot izvajalec in ne sme biti v poslovni povezavi z izvajalcem.

 

KAJ SO NALOGE IN OBVEZNOSTI NADZORNIKA?

 • sodelovati pri zakoličenju objekta in redno spremljati gradnjo objekta na gradbišču
 • zagotoviti kakovost nadzora, ki omogoča dokončanje objekta v skladu z dokumentacijo za izvedbo gradnje, v skladu s prostorskim izvedbenim aktom, gradbenimi in drugimi predpisi ter gradbenim dovoljenjem
 • ustno in pisno opozoriti udeležence pri graditvi objektov, če ugotovi kršitve in dejanja, ki so v nasprotju z določbami tega zakona
 • ustaviti gradnjo objekta, če se kršitve iz prejšnje točke kljub opozorilu nadaljujejo ali napake, nastale kot posledica teh kršitev, niso pravočasno odpravljene ter v teh primerih ugotovljene kršitve prijaviti gradbenemu in drugim inšpektorjem
 • morebitne potrebe po spremembi ali dopolnitvi dokumentacije za izvedbo gradnje pravočasno sporočiti investitorju in jih z njim ter s projektantom uskladiti
 • nadzorovati pravilnost vpisa sprememb, nastalih med gradnjo, v dokumentacijo za izvedbo gradnje, ki jih zabeleži izvajalec in so podlaga za izdelavo dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja
 • udeležencem pri pripravi in zagotavljanju predpisanih dokumentov zagotoviti informacije in strokovno podporo s svojega področja dela
 • opozoriti na tehnične rešitve v dokumentaciji za izvedbo gradnje, ki bi lahko bile v nasprotju s tem zakonom, z gradbenim dovoljenjem, predpisi, s katerimi se podrobneje določijo bistvene in druge zahteve, in drugimi predpisi
 • pri preverjanju tehničnih rešitev iz prejšnje točke upoštevati le tehnične rešitve, ki se nanašajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev, določenih s tem zakonom
 • od vseh izvajalcev prevzemati, zbirati in preverjati potrdila o skladnosti in ustreznosti gradbenih in drugih proizvodov, materialov ter naprav in s kakovostnimi zahtevami investitorja
 • vsebinsko preveriti in s podpisom potrditi ustreznost dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja
 • sodelovati pri odpravi pomanjkljivosti po opravljenem tehničnem pregledu do zaključka upravnega postopka
 • sodelovati pri izvajanju meritev, preizkusov in testiranj
 • zagotoviti koordinacijo strokovnjakov iz prejšnjega odstavka.